Regulamin Sklepu Internetowego prowadzącego sprzedaż pod adresem https://bubu-sklep.pl (zwany dalej „Regulaminem”)

1. Informacje o Sklepie Internetowym
1.1. Sklep internetowy prowadzony jest przez Piotra Feć prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą “Piotr Feć Freshcore” z siedzibą przy ulicy Łokietka 19/11 30-010 Kraków, wpisany do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG) prowadzonego przez Ministra Gospodarki o numerze NIP 6282156577.
1.2. Sklep internetowy firmy Piotr Feć Freshcore, znajdujący się na stronie internetowej pod adresem https://bubu-sklep.pl umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
1.3. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają wszelkie podatki oraz cła (są cenami brutto).
1.4. Klient ma prawo odstąpienia od zakupu i odesłania pełnowartościowego towaru w ciągu 10 dni od daty zakupu (zgodnie z Ustawą o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny z 2 marca 2000 (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami)).
1.5. Adres do korespondencji, oraz adres sklepu prowadzącego sprzedaż: ul. Bociana 22a, 31-231 Kraków. Email: info@bubu-sklep.pl.
1.6. Na potrzeby niniejszego Regulaminu sklep internetowy działający pod adresem https://bubu-sklep.pl zwany jest Sklepem, strona dokonująca zakupu w Sklepie Klientem, a oferowane towary Produktami.
1.7. Stroną dokonującą zakupów w Sklepie jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca.

2. Produkty
2.1. Zdjęcia oferowanych Produktów są grafikami poglądowymi, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktu, ani nie może być podstawą do naruszenia gwarancji.
2.2. Produkty są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia i w niektórych przypadkach może ulec wydłużeniu.
2.3. Ceny oferowanych Produktów inne informacje opublikowane w Sklepie, w razie wątpliwości interpetowane są nie jak oferta, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami).
2.4. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta.

3. Zamówienie
3.1. Warunkiem prawidłowego złożenia zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep jest poprawne wypełnienie formularza zakupowego, akceptacja niniejszego Regulaminu oraz opłacenie zamówionych Produktów.
3.1. Doręczenie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep, wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu.
3.2. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie Sklepu bądź u producentów lub dystrybutorów Sklepu. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient w terminie dwóch (2) dni powinien ustosunkować się do informacji Sklepu Internetowego na temat przeszkód w realizacji jego zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie tego terminu, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia.
3.3. Sklep Internetowy potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail).
3.4. Sklep dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw.

4. Płatność
Sklep oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:
– PRZELEWEM ELEKTRONICZNYM poprzez serwis transferuj.pl.

5. Dostawa i odbiór
5.1. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem poczty polskiej.

6. Pozostałe informacje
6.1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczególnych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r., Nr 22, poz. 271 ze zmianami), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).
6.2. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych na tle zawartej umowy jest sąd właściwy dla miejsca siedziby powoda.
6.3. Sklep jest Administratorem Danych Osobowych Klientów Sklepu Internetowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. ., Nr 133, poz. 883).
6.4. Klient dokonując zakupu w Sklepie Internetowym podaje swoje dane osobowe dobrowolnie.
6.5. Sklep przetwarza dane osobowe Klienta w celu realizacji zamówienia. Podanie przez Klienta danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji zamówienia.
Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”).
6.6.Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:
przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;
zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;
prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;
przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych,
Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;
Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
6.7.Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.
6.8.Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:
prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;
prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;
prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;
prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;
prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.
6.9.Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.
6.10.Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.
6.11. Klient zapisując się na newsletter Sklepu wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami).
6.12. Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera Sklepu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *